Trade Day比賽159比賽已經開始

12.11.2015
Trade Day比賽159比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 NataVS 43 299.00
2 Ky3bMa 27 665.67
3 Vanwahid 25 285.85
4 Alenka 14 896.40
5 rumitty 13 888.52
6 dewascalp 13 783.94
7 jrch 12 437.10
8 LKFX 11 916.98
9 shenzhipiaomiao 10 742.55
10 Sajid 10 144.14


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單159, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!