Trade Day比賽156比賽已經開始

22.10.2015
Trade Day比賽156比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 pargo 34 390.18
2 menoer 21 194.90
3 risli 16 573.40
4 KOCHE 13 295.91
5 Parfen 12 255.90
6 niulaoshi 11 878.86
7 Michael343 9 980.99
8 mahmoudhi002 9 048.24
9 Andlei 8 827.15
10 rrf464 8 736.75


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單156, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!