Trade Day比賽155比賽已經開始

15.10.2015
Trade Day比賽155比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 uralv48 336 554.00
2 merrry 96 683.87
3 sailor 81 524.17
4 bayanist 26 567.37
5 masyro 15 895.84
6 querzy 15 439.32
7 yaxShamil 13 339.95
8 iFrenky 11 553.57
9 Sheffxx 10 715.44
10 Ecli 7 245.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單155, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!