Trade Day比賽147比賽已經開始

20.08.2015
Trade Day比賽147比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 zem1000 143 428.00
2 dipapl 28 674.40
3 zigin 22 630.95
4 NadezhdaBot 19 725.63
5 ohrim08 16 312.71
6 komias 15 636.39
7 aytsaider 15 608.08
8 DemTrader 14 817.88
9 olalekan5 13 223.34
10 RYNO 10 720.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單147, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!