Trade Day比賽145比賽已經開始

06.08.2015
Trade Day比賽145比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 coyo 46 448.60
2 Buffett 34 033.03
3 roden115 32 981.90
4 z elboga 32 877.80
5 Bylu4 19 050.40
6 vuk-gennadij 13 810.38
7 hufu 11 735.50
8 alkog35 9 509.96
9 SJMONI 7 857.53
10 Mihas 7 280.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單145, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!