KingSize MT5比賽144比賽已經開始

10.03.2017
KingSize MT5比賽144比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 waleedpop 41.34
2 Westok 28.30
3 alenakovsh 26.40
4 Judge Dredd 24.20
5 konsa08 20.00
6 Dovvit 19.10
7 roni 18.71
8 rawview 18.00
9 Yliliyy 17.36
10 atiq89 16.45


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單144, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!