Trade Day比賽142比賽已經開始

16.07.2015
Trade Day比賽142比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 nkhan2810 89 001.28
2 PerG 84 771.61
3 Xela 31 710.30
4 Ayab 17 650.00
5 Mazepa 15 122.40
6 duru1977 14 163.56
7 amofx 13 439.93
8 Tbin 12 846.39
9 Vasil81 12 401.07
10 Smerty 12 018.88


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單142, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!