Trade Day比賽141比賽已經開始

09.07.2015
Trade Day比賽141比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Mechta 131 115.20
2 вад111 27 901.74
3 ekagun 13 578.41
4 Vasiliy 11 096.00
5 PARTNER 10 142.25
6 Slyadnev Maxim 9 895.47
7 NickLe 8 296.00
8 RuffianYura 7 870.30
9 bombini 7 865.84
10 Sindbad76 5 784.24


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單141, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!