Trade Day比賽132比賽已經開始

07.05.2015
Trade Day比賽132比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Altair 57 133.60
2 Kreker 54 293.64
3 Respect 34 779.83
4 real-pip 19 938.66
5 gayaneranda 17 348.43
6 frolovmd 17 323.45
7 Chrek 16 874.00
8 INTER 11 511.12
9 iim 10 380.65
10 SiSi 10 313.69


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單132, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!