Week with CFD比賽127比賽已經開始

04.11.2017
Week with CFD比賽127比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Lenta 33 393.25
2 sherst 32 371.77
3 apa 31 750.42
4 JJon 31 285.97
5 Zloy Medved 30 796.86
6 Pragmatik 30 230.68
7 Gant 29 441.14
8 VikramFX 24 330.06
9 Vonsec 19 127.04
10 3sawy20 18 428.07


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單127, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!