Trade Day比賽125比賽已經開始

19.03.2015
Trade Day比賽125比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 rish 69 498.00
2 uu222 51 715.00
3 GGGal 49 228.75
4 Rirong 31 579.72
5 Sintez 29 158.64
6 wahyudi 27 256.30
7 gwinblein 24 620.00
8 Sattko 20 106.31
9 kid26 19 093.95
10 kpokodull 11 587.38


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單125, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!