Week with CFD比賽122比賽已經開始

30.09.2017
Week with CFD比賽122比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 martyn 52 087.10
2 Siapa Engkau 41 822.54
3 resist 30 554.77
4 manezhik 29 563.08
5 Saika 29 385.92
6 shohrux 25 798.52
7 vodka 23 793.26
8 pomidorka 23 529.13
9 tyrbina 23 044.53
10 Ky3bMa 21 233.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單122, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!