Trade Day比賽121比賽已經開始

19.02.2015
Trade Day比賽121比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Profitmaster 36 427.78
2 FX_Mikhail 20 374.40
3 vipsint 19 582.59
4 Rozi_Roti 18 343.45
5 mdf 17 516.91
6 Balabanov 16 273.96
7 Tan 14 621.60
8 CKAT 14 495.47
9 vltrend 13 310.00
10 dyha1982 11 847.96


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單121, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!