Trade Day比賽119比賽已經開始

05.02.2015
Trade Day比賽119比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 ajtkr 39 941.08
2 DashaB 29 613.16
3 Jiakun 27 766.96
4 rooklik99999 19 939.82
5 efimov56 19 075.56
6 havrat 13 854.90
7 GVersh 11 787.26
8 Lebed 11 571.50
9 arnon 11 385.75
10 aisaac 7 761.18


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單119, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!