Week with CFD比賽117比賽已經開始

26.08.2017
Week with CFD比賽117比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 alenakovsh 86 248.05
2 fiboszahir 67 752.54
3 dushyant 64 413.11
4 FARA 60 431.52
5 nofate 56 943.57
6 Humayl 56 943.45
7 bobisan 55 617.49
8 merkury57 54 691.93
9 armenchik 54 591.30
10 efendi 52 904.14


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單117, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!