Trade Day比賽117比賽已經開始

22.01.2015
Trade Day比賽117比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 vitassv 66 166.24
2 cobra300 39 020.44
3 arif1988 37 062.38
4 Irenka 36 284.60
5 pirocetomol 26 264.90
6 gwinblein 18 771.83
7 stas82 18 684.53
8 taqiniazi 17 357.51
9 hamid 15 127.61
10 Darik-tred 14 084.78


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單117, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!