Trade Day比賽116比賽已經開始

15.01.2015
Trade Day比賽116比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 FXprost 37 052.00
2 huangxiaoyun 29 654.91
3 moerwadi 29 055.00
4 astr777 25 331.40
5 izul 24 548.85
6 Liman 20 823.65
7 Indrawati 20 276.77
8 D-presS 20 273.27
9 Black_Crow 20 237.29
10 Irenka 18 868.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單116, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!