Trade Day比賽115比賽已經開始

08.01.2015
Trade Day比賽115比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 sens3000 23 627.11
2 Leon77 22 582.96
3 fafakasep 22 240.40
4 velbel 22 117.89
5 pirocetomol 12 642.29
6 devlan 10 191.02
7 ARIES 9 561.84
8 donHUAN 8 976.05
9 Lebed 8 221.68
10 Vlold_sm 7 389.08


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單115, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!