Trade Day比賽110比賽已經開始

20.11.2014
Trade Day比賽110比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 man2forex 97 373.49
2 bahus 20 251.21
3 vltrend 20 016.00
4 Svetik 16 268.00
5 11pobed 14 678.98
6 NataVS 13 774.00
7 viacheslav 13 346.33
8 Fengguang 12 232.33
9 dewascalp 9 774.49
10 Sergionilio 9 368.77


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單110, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!