Trade Day比賽108比賽已經開始

06.11.2014
Trade Day比賽108比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Winter 19 046.00
2 Luvd 9 408.39
3 trinity 7 811.60
4 Michael343 7 068.22
5 kingmor 7 051.86
6 ALDHI 6 807.59
7 Dimass1505 5 806.26
8 SiSi 5 601.97
9 victorinal 5 155.76
10 DDHRISTO 4 882.53


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單108, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!