Week with CFD比賽107比賽已經開始

17.06.2017
Week with CFD比賽107比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Express789 74 989.85
2 oleg5908 62 993.23
3 alex39 47 414.20
4 jRinat 40 589.26
5 v0lga 38 455.75
6 Robfor 37 164.01
7 gloriya 36 346.77
8 ssm 36 159.81
9 Krot54 35 634.76
10 kosar' 30 742.48


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單107, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!