Trade Day比賽107比賽已經開始

30.10.2014
Trade Day比賽107比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 phorsch 83 878.20
2 Svetlana Galkina 30 706.95
3 marimay 30 025.76
4 zurss 27 103.04
5 shax 24 102.81
6 Pulka 23 741.00
7 bahtigul 23 539.80
8 gwinblein 23 280.92
9 abhishekwala 22 814.04
10 setia 21 123.75


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單107, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!