Trade Day比賽104比賽已經開始

09.10.2014
Trade Day比賽104比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 knuckle gesit 30 795.45
2 yulashel 30 319.47
3 Andoff 28 460.80
4 Dijin 27 380.08
5 buferang 22 866.03
6 raduga 22 061.05
7 sasakor 16 032.75
8 tj1nino 13 023.42
9 Окси 12 791.76
10 Xinkun 10 239.20


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單104, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!