Trade Day比賽102比賽已經開始

25.09.2014
Trade Day比賽102比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 astr777 27 302.40
2 TashaB 17 782.30
3 ragib 13 602.27
4 SuperDenDym 13 002.65
5 bobsley 12 057.80
6 Lesenka 11 834.00
7 rsh15 11 810.00
8 ehsan14 9 691.97
9 Sani0547 9 421.93
10 hashimabbas 9 306.67


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單102, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!