Demo Forex比賽100比賽已經開始

03.08.2019
Demo Forex比賽100比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Kasandra94 18 468.06
2 Vladimir81 17 354.87
3 fynt1 15 463.40
4 Jackclyde 14 871.92
5 Etlan 14 807.81
6 i_ku777 14 780.30
7 GarikDjey 14 547.41
8 Nazmull 14 522.33
9 Ohras 14 444.56
10 unkas 14 420.97


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單100, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!