Trade Day比赛358比赛已经开始

12.09.2019
Trade Day比赛358比赛结果.

# 参赛者 评级 ($)
1 3inaida 56 521.90
2 toolbe 34 239.14
3 Osolife 29 725.98
4 Арктур 15 462.66
5 zulramsafx 13 811.83
6 ZiFx 13 722.70
7 andhifx 13 594.83
8 Nu069-roboforex 10 173.64
9 wahyu gagah 9 547.11
10 mussaffar 8 378.00


您可以查看参加比赛的所有参与者的清单358, 在这里.

我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!