Trade Day比赛159比赛已经开始

12.11.2015
Trade Day比赛159比赛结果.

# 参赛者 评级 ($)
1 NataVS 43 299.00
2 Ky3bMa 27 665.67
3 Vanwahid 25 285.85
4 Alenka 14 896.40
5 rumitty 13 888.52
6 dewascalp 13 783.94
7 jrch 12 437.10
8 LKFX 11 916.98
9 shenzhipiaomiao 10 742.55
10 Sajid 10 144.14


您可以查看参加比赛的所有参与者的清单159, 在这里.

我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!