Trade Day比赛125比赛已经开始

19.03.2015
Trade Day比赛125比赛结果.

# 参赛者 评级 ($)
1 rish 69 498.00
2 uu222 51 715.00
3 GGGal 49 228.75
4 Rirong 31 579.72
5 Sintez 29 158.64
6 wahyudi 27 256.30
7 gwinblein 24 620.00
8 Sattko 20 106.31
9 kid26 19 093.95
10 kpokodull 11 587.38


您可以查看参加比赛的所有参与者的清单125, 在这里.

我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!